RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 12.02.2010, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: znaki pl

Statut


Statut Miejskiego Osrodka Pomocy Spo??ecznej w RadomskuStatut MOPS

pobierz--STATUT
Miejskiego O??rodka Pomocy Spo??ecznej
w Radomsku


Rozdzia?? I

Postanowienia ogólne


§, 1

Miejski O??rodek Pomocy Spo??ecznej w Radomsku zwany dalej O??rodkiem zosta?? utworzony na mocy Uchwa??y Nr X/56/90 Miejskiej Rady Narodowej w Radomsku z dnia 9 marca 1990 roku zrealizowanej ZarzÄ?dzeniem Nr 9/50 Prezydenta Miasta Radomska z dnia 15 maja 1990r.

§, 2

1. SiedzibÄ? O??rodka i terenem jego dzia??ania jest Miasto Radomsko.
2. O??rodek jest jednostkÄ? bud??etowÄ?.
3. Nadzór ogólny nad O??rodkiem sprawuje Prezydent Miasta Radomska.
4. O??rodek u??ywa pieczÄ?ci pod??u??nej z nazwÄ? w pe??nym brzmieniu i adresem siedziby oraz pieczÄ?ci okrÄ?g??ej zawierajÄ?cej po??rodku or??a a w otoku nazwÄ? O??rodka.


Rozdzia?? II

Cele i zadania O??rodka


§, 3

O??rodek realizuje zadania z zakresu pomocy spo??ecznej, rehabilitacji, dodatków mieszkaniowych, ??wiadcze?? rodzinnych i Gminnego Centrum Informacji na terenie Miasta Radomska.

§, 4

I. Do podstawowych zada?? O??rodka w zakresie pomocy spo??ecznej i rehabilitacji nale??y:
1. diagnozowanie i ocena potrzeb jednostek, grup lub ??rodowisk wymagajÄ?cych pomocy spo??ecznej.
2. organizowanie i udzielanie ??wiadcze?? pomocy spo??ecznej:
a) pieniÄ???nych,
b) w naturze,
c) w postaci us??ug
3. podejmowanie dzia??a?? w zakresie spraw opieku??czo &ndash, wychowawczych.
4. wspó??praca z organizacjami spo??ecznymi dzia??ajÄ?cymi na rzecz zaspakajania potrzeb osób wymagajÄ?cych pomocy.
5. realizacja ??wiadcze?? dla rodzin ??o??nierzy uznanych za jedynych ??ywicieli rodzin.
6. prowadzenie Dziennego Domu Pomocy Spo??ecznej.
7. wykonanie zada?? zleconych na podstawie obowiÄ?zujÄ?cych ustaw.

II. ObowiÄ?zkiem O??rodka z zakresu dodatków mieszkaniowych jest realizacja zada?? okre??lonych w ustawie z dn. 21.06.2001 r o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U z 2001r. nr 71 poz. 734 z pó??n. zmianami).

III. ObowiÄ?zki O??rodka z zakresu Gminnego Centrum Informacji okre??la umowa nr SC-GCI II/27/03 z dnia 2.09.2003 r. zawarta pomiÄ?dzy UrzÄ?dem Miasta Radomska a Wojewódzkim UrzÄ?dem Pracy w ?odzi.

IV. ObowiÄ?zkiem z zakresu ??wiadcze?? rodzinnych jest realizacja zada?? okre??lonych w ustawie z dnia 28.11.2003 r. o ??wiadczeniach rodzinnych ( Dz. U. Nr 228 poz. 2255).


Rozdzia?? III

Organy O??rodka i jego organizacja


§, 5

1. O??rodkiem kieruje Dyrektor.
2. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta Radomska.

§, 6

Do obowiÄ?zków dyrektora O??rodka nale??y w szczególno??ci:
1) koordynacja i nadzór nad pracÄ? pracowników O??rodka,
2) przygotowanie materia??ów dotyczÄ?cych rozpoznania i oceny potrzeb pomocy spo??ecznej - sporzÄ?dzenia miejskiego bilansu potrzeb i ??rodków oraz przedstawienie sprawozdania z jego wykonania Radzie Miejskiej co najmniej raz w roku,
3) planowanie ??rodków finansowych na ??wiadczenia ??rodowiskowej pomocy spo??ecznej,
4) analiza i ocena realizacji planu zaspakajania potrzeb oraz skuteczno??ci ??wiadczonej pomocy,
5) przedstawianie Prezydentowi Miasta informacji i sprawozda?? dotyczÄ?cych zakresu ??wiadczonej pomocy oraz wystÄ?pujÄ?cych na terenie miasta potrzeb pomocy spo??ecznej,
6) wspó??praca z organizacjami oraz mobilizowanie ??rodowisk lokalnych do dzia??a?? na rzecz pomocy spo??ecznej.

§, 7

StrukturÄ? O??rodka okre??la regulamin organizacyjny O??rodka.

§, 8

Pracowników O??rodka zatrudnia i zwalnia dyrektor.

§, 9

Szczegó??owy zakres czynno??ci poszczególnych pracowników i tryb za??atwiania powierzonych im spraw ustala dyrektor w wydanym zakresie czynno??ci.

Rozdzia?? IV

Mienie i finanse O??rodka


§, 10

MajÄ?tek O??rodka stanowi w??asno??Ä? Gminy Miejskiej Radomsko i mo??e byÄ? wykorzystywany jedynie do celów zwiÄ?zanych z wykonaniem zada?? przez O??rodek.

§, 11

Dzia??alno??Ä? O??rodka jest finansowana z bud??etu gminy w ramach subwencji ogólnej na realizacjÄ? zada?? w??asnych gminy z zakresu pomocy spo??ecznej oraz dotacji celowej z bud??etu centralnego na realizacjÄ? zada?? zleconych gminie.

§, 12

Do sk??adania w imieniu O??rodka o??wiadcze?? w zakresie jego praw i obowiÄ?zków majÄ?tkowych wymagane jest wspó??dzia??anie dwóch osób spo??ród dyrektora, z-cy dyrektora i g??ównego ksiÄ?gowego.


Rozdzia?? V

Przepisy ko??cowe


§, 13

Przekszta??cenie, przekazanie lub likwidacja O??rodka mo??e nastÄ?piÄ? uchwa??Ä? Rady Miejskiej w Radomsku.

§, 14

1. Statut uchwala Rada Miejska w Radomsku.
2. Zmiany w Statucie mogÄ? byÄ? dokonywane przez RadÄ? MiejskÄ? w Radomsku.Opublikował: Maciej Krzyszkowski
Publikacja dnia: 12.02.2010
Podpisał: Maciej Krzyszkowski
Dokument z dnia: 10.02.2010
Dokument oglądany razy: 5 914