RSS
A A A
SmodBIP

Statut

Statut
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Radomsku


Dział I. Przepisy ogólne.

§ 1

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku, zwany dalej „Ośrodkiem”, został utworzony na mocy Uchwały Nr X/56/90 Miejskiej Rady Narodowej w Radomsku z dnia 9 marca 1990 roku, zrealizowanej Zarządzeniem Nr 9 Prezydenta Miasta Radomska z dnia 15 maja 1990 roku.
2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną Gminy Miasta Radomsko, nie posiadającą osobowości prawnej.
3. Ośrodek realizuje:


1) zadania Miasta Radomsko w zakresie pomocy społecznej, będące zadaniami własnymi gminy, zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami albo wykonywane na podstawie porozumień,
2) inne zadania Miasta Radomsko określone jako zadania MOPS w niniejszym Statucie, zadania wynikające z Uchwał Rady Miejskiej i upoważnień Prezydenta Miasta lub wynikające z przepisów prawa,
3) zadania z zakresu realizacji ustawy o dodatkach mieszkaniowych,
4) zadania z zakresu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych,
5) zadania z zakresu realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
6) zadania z zakresu realizacji ustawy o oświacie w części przyznawania dla uczniów świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym,
7) zadania z zakresu realizacji projektów realizowanych z środków zewnętrznych,

8) zadania z zakresu realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

9) zadania z zakresu realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

10) zadania z zakresu realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem",

11) zadania z zakresu realizacji ustawy o zatrudnieiu socjalnym w zakresie działalności Klubu Integracji Społecznej.

§ 2

1. Siedziba Ośrodka mieści się w Radomsku.
2. Terenem działalności Ośrodka jest obszar Miasta Radomsko.
3. Bieżący nadzór nad Ośrodkiem sprawuje Prezydent Miasta Radomsko.
4. Wojewoda Łódzki sprawuje nadzór nad działalnością Ośrodka w zakresie zadań zleconych.
5. Ośrodek używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby oraz pieczęci okrągłej zawierającej pośrodku orła, a w otoku nazwę „Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku”.

Dział II. Cele i zadania Ośrodka.

§ 3

Celem działalności Ośrodka jest:


1) zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka,
2) umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia oraz zapobieganie powstawaniu takich sytuacji.

§ 4

Ośrodek działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
3) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r., Nr 152, poz.1223 z późn. zm.),
4) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362. z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o pomocy społecznej,
5) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),
6) ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 42, poz. 371 z późn. zm.),
7) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r., Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.),
8) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535 z późn. zm.),
9) ustawy z dnia 21.06.2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.),
10) ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z póżn. zm.),
11) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992 z późn. zm.),
12) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655),
13) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r., Nr 69, poz. 415 z późn. zm.),
14) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.),
15) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz.143 z późn. zm.),
16) ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192, poz. 1378 z późn. zm.),
17) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887),

18) ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nadz dzieckiem do lat 3,

19) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne,

20) ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

21) ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem",

22) ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym.

§ 5

Zadania Ośrodka obejmują:


1) tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej,
2) analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,
3) pracę socjalną rozumianą jako działalność zawodową mającą na celu udzielenie pomocy osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi,
4) zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin w szczególności poprzez:
a) świadczenie usług przewidzianych ustawą o pomocy społecznej oraz innymi przepisami,
b) przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawą o pomocy społecznej oraz innymi przepisami,
5) współdziałanie z grupami i społecznościami lokalnymi, mające na celu rozwijanie w nich zdolności do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów,
6) rzecznictwo interesów grup i społeczeństw lokalnych, w szczególności związanych z wykluczeniem społecznym,
7) organizowanie różnorodnych form pomocy,
8) projektowanie budżetu w zakresie działalności Ośrodka,
9) właściwą organizację pracy dla realizacji zadań oraz nadzór w zakresie gospodarowania przydzielonymi środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności i celowości,
10) inspirowanie i podejmowanie działań zapobiegających konieczności korzystania przez osoby i rodziny ze świadczeń pomocy społecznej,
11) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych,
12) współpracę z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach, organizowanie prac społecznie użytecznych,
13) rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb,
14) aplikowanie do Europejskiego Funduszu Społecznego w celu pozyskiwania środków strukturalnych na dofinansowanie projektów systemowych,
15) realizację programu „wolontariat w ośrodku pomocy społecznej”,
16) zaspakajanie potrzeb w zakresie wprowadzonej ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

17) organizaowanie działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego, klubów dziecięcych, klubów młodzieżowych, dziennych opiekunów i żłóbków, 

18) podejmowanie działań na rzecz osób uzależnionych,

19) organizowanie usług ograniczających zjawisko wykluczenia społecznego poprzez uczestnictwo osób zagrożonych wykluczeniem w Klubie Integracji Społecznej.

§ 6

Do zadań Ośrodka należy również zapewnienie warunków realizacji powierzonych mu zadań.

§ 7

W ramach zadań statutowych Ośrodek realizuje zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej i innych ustaw, szczególnie w zakresie:


1. zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym, do których należą:


a) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka,
b) sporządzanie oceny (diagnozy) w zakresie pomocy społecznej,
c) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
d) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,
e) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych,
f) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
g) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,
h) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego,
i) opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem,
j) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
k) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,
l) praca socjalna w środowisku,
m) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
n) prowadzenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej z siedzibą w Radomsku przy ul. Armii Krajowej 1a oraz "Klubu Senior+",
o) prowadzenie mieszkań chronionych,
p) tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną,
q) dożywianie dzieci,
r) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,
s) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu,
t) przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych,
u) przyznawanie i wypłacanie stypendiów i zasiłków szkolnych,
v) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego,
w) prowadzenie punktu poradnictwa i informacji dla osób niepełnosprawnych,
x) podejmowanie działań wobec dłużników,

y) zapewnienie opieki wychowawczej, edukacyjnej i dożywiania dla dzieci w placówkach wsparcia dziennego,

z) organizowanie form rekreacji i wypoczynku dla dzieci w czasie wolnym od zajęć szkolnych,

za) prowadzenie klubu dziecięcego, żłobka,

zb) organizaowanie pracy opiekuna dziennego,

zc) prowadzenie zajęć z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi,

zd) prowadzenie Klubu Integracji Społecznej.

2. zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę, do których należą:


a) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
b) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną,
c) (uchylony),
d) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia,
e) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom,
f) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki,
g) wypłacanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych,
h) podejmowanie działań wobec dłużników,

i) wypłacanie dodatku energetycznego.

§ 8

Ośrodek może wytaczać na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne.

§ 9

Ośrodek może kierować wnioski o ustalenie niezdolności do pracy i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami.

§ 10

Ośrodek współdziała z prowadzącymi na terenie Miasta Radomsko organizacjami pozarządowymi, społecznymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi, w celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.


Dział III. Organizacja i zarządzanie Ośrodka

§ 11

1. Ośrodkiem kieruje jednoosobowo Dyrektor, działający na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Radomsko.
2. Dyrektor zarządza Ośrodkiem i reprezentuje go na zewnątrz.
3. Dyrektor wykonuje swoje funkcje przy pomocy zastępców i Głównego Księgowego.
4. Szczegółowy zakres uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności zastępców dyrektora i Głównego Księgowego ustala Dyrektor.
5. Dyrektora Ośrodka zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta Radomsko.
6. Dyrektor Ośrodka wydaje zarządzenia, instrukcje, polecenia służbowe oraz wprowadza regulaminy dotyczące funkcjonowania Ośrodka.
7. Dyrektor Ośrodka wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych w Ośrodku, w rozumieniu przepisów prawa pracy.
8. Dyrektor Ośrodka jest umocowany do składania oświadczeń woli i dokonywania czynności prawnych związanych z funkcjonowaniem Ośrodka, mających na celu realizację zadań statutowych lub ustawowych Ośrodka, (w sprawach majątkowych i finansowych konieczna jest kontrasygnata głównego księgowego).
9. Dyrektor Ośrodka oraz jego zastępcy wydają decyzje administracyjne na podstawie upoważnienia udzielonego przez Prezydenta Miasta Radomsko.
10. Dyrektor Ośrodka składa Radzie Miejskiej coroczne sprawozdania z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

§ 12

1. Dyrektor Ośrodka w regulaminie organizacyjnym ustala podział jednostki na wewnętrzne komórki organizacyjne i ich szczegółowy zakres działania.
2. Strukturę organizacyjną Ośrodka, wewnętrzny podział zadań i odpowiedzialności pracowników oraz zasady działania Ośrodka określa regulamin organizacyjny, zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Radomsko.
3. Dyrektor Ośrodka ustala regulaminy funkcjonowania Dziennego Domu Pomocy Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy oraz mieszkań chronionych.


Dział IV. Gospodarka finansowa Ośrodka.

§ 13

Majątek Ośrodka stanowi własność Gminy Miejskiej Radomsko i może być wykorzystywany jedynie do celów związanych z wykonaniem jego zadań.

§ 14

1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla jednostek budżetowych, zgodnie z zasadami określonymi w ustawach, o których mowa w § 4 pkt. 2 i 3, pokrywa wydatki środkami otrzymanymi z budżetu Miasta Radomsko i odprowadza dochody na rachunek dochodów budżetu Miasta Radomsko.
2. MOPS posiada wyodrębniony rachunek bankowy.
3. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy, opracowywany przez Dyrektora Ośrodka i zatwierdzany zgodnie z procedurą uregulowaną w ustawie o finansach publicznych.
4. Dyrektor w celu realizacji zadań statutowych lub ustawowych Ośrodka, zaciąga zobowiązania pieniężne do wysokości kwot wydatków określonych w zatwierdzonym rocznym planie finansowym Ośrodka.
5. Zaciąganie zobowiązań przez Dyrektora Ośrodka wymaga kontrasygnaty Głównego Księgowego.
6. Ośrodek rozlicza się z budżetem miasta za pośrednictwem Skarbnika Miasta Radomsko, który sprawuje także kontrolę prawidłowości tych rozliczeń.

§ 15

Zmiany Statutu dokonuje się w trybie właściwym dla jego uchwalenia.Opublikował: Maciej Krzyszkowski
Publikacja dnia: 24.05.2024
Podpisał: Maciej Krzyszkowski
Dokument z dnia: 10.02.2010
Dokument oglądany razy: 7 201