RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 24.01.2022, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: umieszczenie planu zamówień publicznych

Tablica ogłoszeń

Plan zamówień publicznych na rok 2022 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku.

Plan zamówień publicznych na rok 2021 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku - aktualizacja.

Plan zamówień publicznych na rok 2021 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku.

Plan zamówień publicznych na rok 2020 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku.

Plan zamówień publicznych na rok 2019 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku.

Plan zamówień publicznych na rok 2018 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku.

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku, na podstawie art. 33 Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 -2020 (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1431) ogłasza otwarty nabór partnera zainteresowanego wspólnym przygotowaniem i realizacją projektu dla mieszkańców Gminy Miasta Radomsko w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/18 ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi dla Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne realizowanego w ramach RPO WL 2014-2020, Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne.

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera

Formularz ofertowy

Informacja o wynikach naboruOpublikował: Maciej Krzyszkowski
Publikacja dnia: 24.01.2022
Podpisał: Andrzej Barszcz
Dokument z dnia: 30.09.2013
Dokument oglądany razy: 29 658